Informacje dla pracowników US

Dział Zamówień Publicznych US informuje o nowych zarządzeniach JM Rektora US odnoszących się do kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych:

1. Zasady wykonywania w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto;

3. Regulaminu komisji przetargowych w Uniwersytecie Szczecińskim.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązani są do przestrzegania zapisów w/w zarządzeń w procesie przygotowywania i prowadzenia procedur zakupowych.

Informujemy ponadto, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej PZP, która w całości zastąpiła dotychczas obowiązujące przepisy. 

Jednocześnie informujemy, iż podstawowym progiem stosowania przepisów PZP jest kwota 130 000 złotych. Zgodnie dodatkowo z treścią Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów:

a) średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wynosi 4,4536,

b) aktualny próg unijny na roboty wynosi 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 złotych;

c) aktualny próg unijny na dostawy i usługi lub organizowania konkursów wynosi 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 złotych

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące zarządzenia JM Rektora US odnoszące się do problematyki udzielania zamówień przez Uniwersytet Szczeciński.

___________________________________________________________________________________

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18673/zarzadzenie-nr-84-2023

 https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13535/zarzadzenie-nr-10-2021

 https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13536/zarzadzenie-nr-11-2021

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13537/zarzadzenie-nr-12-2021