Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na US

 Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, iż z dniem 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie zarządzenie Jego Magnificjencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 46/2016 w sprawie planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Wydanie zarządzenia jest efektem zmian ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), wprowadzających między innymi obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur planowania. 

W związku z powyższym, komórki merytoryczne i jednostki organizacyjne wymienione w Zarządzeniu nr 46/2016 zobligowane są do przekazania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r. planów zamówień. 

Plany, o których mowa powyżej należy sporządzić, wykorzystując do tego zamieszczony poniżej formularz, oraz przekazać kierownikowi Sekcji Zamówień Publicznych w formie elektronicznej na adres bereszko@univ.szczecin.pl. Następnie wydrukowane i podpisane plany należy przekazać  do Sekcji Zamówień Publicznych US. 

W załączeniu zarówno treść zarządzenia, jak również edytowalna wersja formularza planu. 

Załacznik: