Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 69

Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22 a reprezentowanym przez:
Rektora prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 69, posiadającą Księgę Wieczystą o nr SZ1S/00082539/7, w skład której wchodzi działka o nr ewidencyjnym 309, o powierzchni 266 m² oraz posadowiony na niej budynek o powierzchni użytkowej 880 m².
Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Szczecin Pogodno i jest znakomicie skomunikowana z pozostałymi dzielnicami Szczecina.
Cena wywoławcza wynosi 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych).
Kwota postąpienia wynosi 50.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. Złożenia do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12:30 w sekretariacie Kanclerza US przy al. Papieża Jana Pawła II 31 pok. 108:
    • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;
    • aktualny (tzn. wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla składającego ofertę lub kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;
    • oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5% do dnia 28.01.2019 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:
    • Bank PEKAO SA II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732.
Kwota wadium, w przypadku oferty wybranej ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się oferenta wybranego od podpisania umowy kwota wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg ustny odbędzie się dnia 29.01.2019 r. o godz. 13:00 w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 31 (budynek administracji) pok. 010.
 
Koszty notarialne i koszty wieczysto-skarbowe ponosi nabywca.
 
Informacji szczegółowych na temat przedmiotu przetargu udziela p. Krzysztof Mądry,
tel. 91 444 11 29.
 
Uniwersytet Szczeciński dopuszcza możliwość zmiany warunków przetargu i zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do wyboru Notariusza celem sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży.
Załączniki: